2012 ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာကြီးကို တိုးတက်အောင် ကူညီပေးတယ်။

သတင်း